Actualització i innovació

Redacció comprensible i eficaç d'informes mèdics

Informes mèdics

Descripció

L’horitzó en l’àmbit de la salut és treballar per una medicina col·laborativa que implica diàleg amb el pacient i transmissió de missatges comprensibles. En la comunicació amb el pacient, els informes mèdics es converteixen en una eina clau perquè la informació d’un text escrit perdura i pot consultar-se tranquil·lament diverses vegades. Però moltes persones tenen dificultats per entendre els seus informes mèdics i es pregunten: "Per què no entenc el que escriu el meu metge per a mi i sobre mi si utilitza la mateixa llengua que jo?" "Podria entendre-ho si ho escrivís d’una altra manera?"

Aquest curs focalitza en la sensibilització i anàlisi dels informes mèdics per tal d’afavorir una redacció d’informes mèdics més comprensibles per al pacient. Un experiment mostra que si els professionals són conscients dels errors i de l’ús inadequat de la llengua i segueixen unes recomanacions bàsiques d’escriptura clara i diàfana, els informes mèdics poden ser més entenedors, no només per als pacients, sinó també per a altres professionals i per als programes de tractament i recuperació de la informació.

La metodologia és activa i participativa ja que combina l’exposició i la pràctica partint de la realització d’exercicis d’anàlisi d’informes reals i de la redacció millorada d’informes. L’objectiu final és aconseguir uns informes més comprensibles que evitin una interpretació subjectiva.

El curs té una durada de 6 hores: 

 • 1 sessió presencial introductòria de 1,5 hores.
 • 3 sessions online (via Zoom) de 1,5 hores.

Totes les sessions tenen un enfocament eminentment pràctic i parteixen de casos i exemples reals.

 

 

 

 

Acreditació:

Dirigit a

El curs està adreçat a professionals de la salut que vulguin millorar les seves competències en matèria de comunicació i redactar informes mèdics que afavoreixin la comprensió i evitin errors d’interpretació.

Objectius

 1. Ajudar a entendre el valor de l’informe mèdic.
 2. Sensibilitzar dels principals problemes que genera un informe mèdic mal redactat.
 3. Detectar i treballar els aspectes que dificulten la comprensió d’un informe mèdic: terminologia, abreviacions, sintaxi, puntuació, connectors
 4. Donar recursos que facilitin la redacció d’un informe mèdic més comprensible sobretot per al pacient.
 5. Reflexionar sobre el lliurament d’un informe mèdic. 
 6. Disminuir el risc del síndrome "burnout" dels professionals.

 

Programa

 1. L’informe mèdic: característiques, llengua i estructura. Les parts més importants per a un pacient. 
 2. La comprensió de l’informe mèdic: Per què no entenen els pacients els informes mèdics?
 3. La terminologia en els informes mèdics: el compostos cultes, els paratermes, els adjectius, la variació terminològica
 4. Les abreviacions en els informes mèdics: símbols, abreviatures i sigles
 5. Elements sintàctics dels informes mèdics: les llistes, l’ús dels verbs, l’ordre dels mots, la impersonalitat. El tractament i els connectors: dixi personal i marcadors discursius
 6. La puntuació i els aspectes ortotipogràfics: errors més freqüents i conseqüències.
 7. La comprensió dels informes per part del pacients: experimentació. 

 

Docents

Rosa Estopà

Professora titular i investigadora del grup IULATERM de l'Institut de Lingüística Aplicada de la UPF, és especialista en terminologia mèdica, neologia, lexicografia i comunicació metge-pacient.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te