Actualització i innovació

Introducció a la codificació amb CIM-10-MC/SCP

2a edició

Tancat
Curs codificació amb CIM10

Descripció

La complexitat de l'atenció sanitària que reben els ciutadans fa necessari l'establiment de sistemes d'informació apropiats que satisfacin de manera precisa i oportuna la demanda d'informació per al correcte desenvolupament de les funcions de planificació i avaluació dels serveis sanitaris, així com facilitar la relació i comunicació entre els diferents agents de la mateixa, ja siguin aquests ciutadans, pacients, professionals sanitaris, investigadors, gestors o responsables polítics.

Un dels pilars bàsics que sustenta la construcció i manteniment de el Sistema d'Informació de el Sistema de Salut és el de la normalització, només a través de la qual és possible obtenir una informació homogènia, basada per tant en criteris consensuats, procés que, ja en l'àmbit clínic es materialitza amb l'adopció de sistemes de classificació i codificació validats per als seus diferents usos.

La CIM-10-ES és la classificació de referència per a la codificació clínica i registre de la morbiditat tant per a l'hospitalització com les modalitats assistencials d'hospitalització a domicili, hospital de dia mèdic, cirurgia ambulatòria, procediments ambulatoris d'especial complexitat i urgències.

La CIM-10-ES integra dues classificacions que van ser traduïdes i validades gràcies a la participació de les comunitats autònomes a través dels membres de la Unitat Tècnica de la CIM-9-MC, i la col·laboració de 17 Societats Mèdiques i nombrosos experts en documentació clínica:

 • International Classification of diseases, 10th Revision, Clinical Modification (ICD-10-CM)
 • International Classification of diseases, 10th Revision, Procedure Coding System (ICD-10-PCS)

La codificació sanitària és una eina imprescindible per proporcionar dades homologables i fàcilment comparables sobre la salut, a nivell nacional i internacional.

Per aquest motiu, cal disposar de propostes formatives que permetin formar nous professionals en l'àmbit de la codificació clínica així com dur a terme formacions d'actualització en nous codis i noves normatives.

La Societat Catalana de Documentació Mèdica, en col·laboració amb el IFMiL, organitza aquest curs introductori amb l'objectiu de donar a conèixer aquesta classificació de malalties i de procediments per a la codificació de dades clíniques.

Es tracta d'un curs online amb un enfocament pràctic que compta amb continguts i exercicis interactius i treball de casos pràctics que ajudaran a la identificació de les codificacions, la relació de cada codificació amb el diagnòstic o procediment corresponent, i la seva comprensió.

Podràs seguir la formació al teu propi ritme, però, a més, tindràs a la teva disposició un tutor a l'aula i podràs participar en dues sessions síncrones amb les expertes (4h) que et permetran resoldre dubtes i posar a prova els coneixements adquirits. 

 

Acreditació: Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 3,3 crèdits 09/030866-MD

Dirigit a

Llicenciats en Medicina i Cirurgia, Diplomats en Infermeria, Tècnics Superiors en Documentació Sanitària, i aquelles persones que estiguin interessades a formar-se en la codificació de dades clíniques amb la Classificació Internacional de Malalties i de Procediments CIM-10-ES.

Objectius

Objectiu general

 • Proporcionar formació en codificació amb CIM-10-ES (diagnòstics i procediments).

Objectius específics

 • Identificar les codificacions de diagnòstics i procediments clínics mitjançant l'estàndard de codificació CIM-10-ES.
 • Demostrar la comprensió mitjançant exercicis pràctics de codificació.
 • Aplicar el coneixement sobre classificació de malalties i de procediments per a la codificació de dades clíniques a través de la resolució de casos pràctics.
 • Relacionar una codificació amb el diagnòstic o procediment concret a què fa referència.

Programa

Sessió de benvinguda

Benvinguda al curs i introducció a la codificació.

25/04/22, de 16 a 17:00h. Sessió telepresencial (via Zoom) amb les expertes.

Mòdul 1. Diagnòstics de la CIM-10-ES

 1. Generalitats
 2. Certes malalties infeccioses i parasitàries
 3. neoplàsies
 4. Malalties de la sang i òrgans hematopoètics i certs trastorns que afecten el mecanisme immunològic
 5. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques
 6. Trastorns mentals, de l'comportament i de el desenvolupament neurològic
 7. Malalties de sistema nerviós
 8. Malalties de l'ull i els seus annexos
 9. Malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide
 10. Malalties de l'aparell circulatori
 11. Malalties de l'aparell respiratori
 12. Malalties de l'aparell digestiu
 13. Malalties de la pell i de el teixit subcutani
 14. Malalties de l'aparell musculoesquelètic i de el teixit connectiu
 15. Malalties de l'aparell genitourinari
 16. Embaràs, part i puerperi
 17. Certes afeccions originades en el període perinatal
 18. Malformacions congènites, deformitats i anomalies cromosòmiques
 19. Símptomes, signes i resultats anormals de proves complementàries, no classificats sota un altre concepte
 20. Lesions, enverinaments i altres conseqüències de causes externes
 21. Causes externes de morbiditat
 22. Factors que influeixen en l'estat de salut i contacte amb els serveis
 23. Codis per a propòsits especials

12/05/22, de 16 a 17:30h. Sessió telepresencial (via Zoom) amb les expertes.

Mòdul 2. Procediments de la CIM-10-ES

 1. Generalitats
 2. Secció medicoquirúrgica
 3. Altres seccions relacionades amb la secció medicoquirúrgica
 4. Seccions complementàries

02/06/22, de 16 a 17:30h. Sessió telepresencial (via Zoom) amb les expertes.

 

ESTRUCTURA DEL CURS

Formació asincrònica

L'alumne té a disposició el material alliberat per períodes.

Qüestionari de preguntes

A l'acabar cada mòdul (3 de Diagnòstics i 3 de Procediments) els alumnes tenen a disposició un qüestionari de 10 preguntes.

Formació sincrònica

Dues classes sincròniques, una després de la lliçó de diagnòstics (2 hores) i una altra després de la lliçó de Procediments (2 hores).

Preparar un cas pràctic, informe d'alta i comentar la possible codificació.

Preguntes sobre el mòdul realitzat.

Fòrum

Periòdicament es comparteixen articles per fomentar el debat sobre la Classificació, codificació, codificadors i / o notícies rellevants sobre l'àmbit.

Docents

Gemma Gelabert

Màster en Documentació Mèdica. Cap del Servei de Documentació Clínica i Arxiu de l'Hospital Sant Joan de Déu. Membre del grup d'experts en codificació de la Societat Catalana de Documentació Mèdica.

Rosa Maria Montoliu

Màster en Documentació Mèdica. Metgessa adjunta de Documentació i Informació Clíniques de l'ICO. Membre del grup d'experts en codificació de la Societat Catalana de Documentació Mèdica.

Maria Raurich

Màster en Documentació Mèdica. Coordinadora de Documentació Clínica i Arxiu de l'Hospital de Sabadell. Membre del grup d'experts en codificació de la Societat Catalana de Documentació Mèdica.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te