Actualització i innovació

El dolor crònic des d’una visió polièdrica i disciplinar

1a edició

Dolor crònic

Descripció

El dolor crònic es una patologia molt complexa que porta associada diversa simptomatologia i que acaba tenint repercusions negatives en la vida emocional, social, laboral i familiar de les persones que la pateixen i al seu entorn, una pèrdua en la qualitat de vida i, en molts casos, simptomes associats d'ansietat i depresió, entre altres. 

El dolor crònic depèn de factors fisiològics, psicològics i socioculturals, fet que requereix que el seu maneig i l'abordatge hagin de ser multidisciplinars i des d'una perspectiva biopsicosocial on s'integrin diferents especialitats. 

Aquest curs vol abordar aquest problema de salut des d'una visió pràctica, holística i transdisciplinar amb l'objectiu que els professionals mèdics que tracten aquests pacients, així com la resta de professionals de la salut que intervenen en el procès assistencial, tinguin els coneixements, les actituds i les habilitats necessàries per fer un abordatge integral de dolor crònic i puguin realitzar una atenció rigorosa, actualitzada i basada en l'evidència científica. 

El dolor crònic te una alta prevalença a la nostra societat amb unes repercussions que traspassen l'àmbit específic de l'atenció mèdica. L'abordatge integral d'aquesta patologia amb formació específica per als professionals que tenen cura d'aquests pacients suposarà una millora important per a l'organització del sistema sanitari i per als processos assistencials actuals.

METODOLOGIA DOCENT

Es tracta d'un curs online de 10 hores on els alumnes podran aprendre al seu ritme a partir de materials autoformatius disponibles al Campus de l'IFMiL. Els alumnes treballaran també casos pràctics i activitats interactives que els permetrà posar a prova els coneixements adquirits. 

Acreditació: Sol·licitada al CCFCPS

Dirigit a

Professionals del camp de les ciències de la salut que volen adquirir els coneixements, actituds i habilitats necessàries per l'abordatge intregral del dolor crònic amb l'objectiu de realitzar una atenció rigorosa, actualitzada i basada en l'evidència científica. 

Objectius

 • Adquirir els coneixements, actituds i habilitats necessàries per a l'abordatge integral del Dolor crònic, amb l'objectiu de realitzar una atenció rigorosa, actualitzada i basada en l'evidència científica. 
 • Realitzar una aproximació i judici diagnòstic clar i dur a terme els procediments diagnòstics més adequats 
 • Optimitzar el tractament farmacològic del Dolor Crònic basat en l’evidència científica actual. 
 • Conèixer les teràpies farmacològiques i no farmacològiques que han demostrat un benefici en el tractament del Dolor Crònic i altres que s'utilitzen. 
 • Conèixer les línies d’investigació actuals, tant a nivell nacional com internacional, sobre el Dolor Crònic. 
 • Integrar, conèixer i entendre les vivències i les necessitats de les persones amb Dolor Crònic  en la formació dels professionals que n’han de tenir cura.
 • Actualitzar els coneixements sobre organismes, procediments de valoració i concessió actuals respecte del certificat de discapacitat i / o incapacitats en el marc de la protecció social.  
 • Aprendre a elaborar informes sobre els problemes que ocasiona el Dolor Crònic, amb la informació suficient i necessària per valorar el seu procés i les limitacions que provoca. 
 • Dotar d’eines als professionals enfront de l'efecte "burnout" que sovint els suposa el maneig del Dolor Crònic.
 • Propiciar espais de debat sobre l’abordatge interdisciplinar del Dolor Crònic.
 • Formar en la utilització de les TICs tant per a la relació amb el pacient (informació, atenció, formació) com en la pròpia formació i interacció entre professionals
 • Fomentar una xarxa de professionals implicats en l’atenció al Dolor crònic
 • Aplicar els objectius definits anteriorment a l’atenció a la Fibromiàlgia.
 • Promoure l’atenció professional tenint en compte les diferències biològiques i soci culturals.

Programa

MÒDUL 1.  Fisiologia, Mecanismes desenvolupament, Diagnosi i Avaluació

1. Concepte de Dolor Crònic

 • Definició
 • Epidemiologia
 • Tipus 
 • Etiologies
 • Fisiopatologia dels mecanismes de cronicitat (sensibilització central…), vies de transmissió.
 • Concepte de sensibilització central
 • Diagnòstic

2. Processos associats  

 • Símptomes o entitats associades: Obesitat, colon irritable
 • Alteracions psíquiques
 • Alteracions neurovegetatives
 • Alteracions autoimmunes
 • Intoleràncies: alimentàries, químiques i altres

3. Avaluació de el dolor

 • Anamnesi
 • Exploració física
 • Proves complementàries
 • Tests diagnòstics i d’avaluació: aplicació, correcció i anàlisis

MÒDUL II. Generalitats.  Enfocament terapèutic, tractament i noves dianes terapèutiques

1. Generalitats

 • Dolor crònic i afectació emocional
 • Dolor crònic i gènere

2. Dianes terapèutiques 

 • Dolor
 • Alteració psíquica
 • Alteració de la son
 • Alteració cognitiva
 • Alteracions neurovegetatives

3. Tractament

3.1. Tractament farmacològic: 

  • Principis generals
  • Segons tipus d’acció
  • Segons tipus i mecanisme del dolor
  • Eficàcia i efectes secundaris
  • Substàncies sense indicació aprovada

3.2. Tractament no farmacològic:  

  • Psicològics: tipus, seguiment
  • Exercici físic regulat i adaptat
  • Rehabilitador: fisioterapèutic
  • Social: Ocupacional i modificació de l’entorn: Familiar, laboral

3.3 Tractaments intervencionistes  

3.4 Tractaments alternatius  

  • Estimulació no invasiva
  • Realitat virtual
  • Altres: agulla seca, teràpia neural, càmera hiperbàrica, altres
  • Teràpies complementàries: Evidències

3.5 Algoritmes de tractament  

MÒDUL III. Persones i Dolor Crònic

1. Informació

 • Diagnòstic
 • Explicació del procés fisiopatològicPronòstic
 • Opcions terapèutiques
 • Habilitats comunicatives
 • Autovaloració del seus símptomes

2. Canvis de vida 

 • Alimentació
 • Activitat laboral, d’esbarjo i familiar
 • Activitat física
 • Valoració personal: autoestima
 • Sexualitat

3. Recursos       

 • D’educació en hàbits relacionats amb el tractament
 • Correcció postural i actituds
 • Fisioterapèutic
 • Tractaments alternatius
 • Accés a unitats mèdiques
 • Associacions de malalts

4. Conflictes 

 • Efecte etiqueta
 • Familiars
 • Socials
 • Laborals
 • Atenció professional
 • Econòmics

5. Família i entorn: 

 • Informació al convivent
 • Relació amb l’ambient laboral
 • Relació amb l’entorn social
 • Obligacions: Cuidadors.

MÒDUL IV. Professionals i Dolor Crònic

1. Formació  

 • Identificació del problema a prioritzar i consensuar-lo
 • Aprenentatge en gestió d’emocions
 • Empatia
 • Burnout
 • Prevenció de transferència
 • Visió i coneixements multidisciplinaris: Nutrició, psicologia, teràpia ocupacional, exercicis, prescripció social.
 • Identificació i Informació dels recursos en els  àmbits sanitaris i socials

2. Assistencials

 • Protocols
 • Relació entre nivells assistencials
 • Valoració del dolor
 • Valoració de la discapacitat i manteniment de la IT
 • TICs:
  • Assistència i tutorització online
  • Comunicació entre nivells assistencials
  • Apps i altres recursos digitals pel seguiment.
  • Apps, webs i altres recursos digitals d’autoajuda. 
  • Riscos i beneficis de la facilitat del accés al professional

3. Salut laboral  

 • Paper del metge d’empresa i de la MATEP
 • Ergonomia
 • Horaris fixos versus làbils

MÒDUL  V

Particularitats d’alguns dels síndromes de Dolor Crònic

1. Fibromiàlgia

2. Lumbàlgia crònica

3. Dismenorrea

4. Endometriosi

5. Síndrome Intestí irritable

6. Cefalea tensional

7. Síndrome de la ATM

8. Congestió de sol pèlvic

Docents

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te