Actualització i innovació

Mètodes estadístics bàsics per a metges i altres professionals de la salut

Estadística

Descripció

Coneixes la importància de l’estadística per a la práctica mèdica?

L’estadística juga un paper fonamental en el mètode científic. La pràctica mèdica basada en les evidències científiques requereix del coneixement i comprensió de la metodologia estadística aplicada per part del professional de la salut. El mostreig, el disseny mes o menys experimental, les conclusions i l’objectiu descriptiu són  aspectes fonamentals que s’han d’aprendre a llegir i a aplicar, i són conceptes i procediments que en la gran majoria de facultats de medicina es cursen als primers anys de carrera.

El curs aporta als professionals sanitaris els coneixements teòrics i pràctics de l’anàlisi estadístic per al tractament de dades en recerca i per la interpretació de treballs publicats. 

En el desenvolupament de la formació, amb 15 sessions telepresencials (via Zoom) de 2 hores es combinarà la exposició magistral de conceptes teòrics amb la resolució de problemes simulats. També es llegiran fragments d’articles científics i informes del camp de la medicina, i es faran sessions introductòries al software estadístic específic. 

 

DATES DEL CURS: 

Setembre: 12, 14, 16, 19, 21, 23, 28 i 30

Octubre: 5, 7, 10, 14, 17 i 19 

 

Acreditació: Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 3,9 crèdits (Referència:09/027983-MD )

Dirigit a

Metges i professionals sanitaris que desitgin iniciar-se en els mètodes estadístics emprats en medicina, biologia i salut pública. 

Objectius

 • Conèixer la base de la metodologia estadística, la seva aplicació i els avantatges i limitacions del seu ús.
 • Aprendre a aplicar la metodologia descriptiva en estadística, entendre els fonaments de la estadística inferencial i de les proves de contrastació d’hipòtesi i aplicar i interpretar resultats d’estudis científics.

Programa

 • Introducció: mètode científic i estadística en ciències de la salut.
 • Conceptes bàsics: individu, població i mostra; representativitat i precisió aplicat als dissenys en ciències de la salut. Validesa interna i validesa externa.
 • Organització de les dades: tabulació i representacions gràfiques més emprades en medicina, tractament dels valors absents o perduts en els dissenys d’investigació mèdica.
 • Estadístics descriptius: Mesures de centrament i dispersió. Transformació de variables en base a criteris sanitaris i/o estadístics. Quan hem d’interpretar les mesures obtingudes en medicina des d’un punt de vista absolut i quan des d’un punt de vista relatiu?
 • Càlcul de probabilitats. Llei normal. Altres distribucions de probabilitat. Cóm utilitzar les distribucions teòriques de probabilitat en medicina. 
 • Bases de la estadística inferencial: de la mitjana de la mostra a la mitjana de la població. Cóm s’ha d’interpretar un interval de confiança en medicina?
 • Proves d’hipòtesi. Tipus. Potència. La importància de la mida de la mostra en els estudis mèdics. Proves unilaterals i bilaterals. Què vol dir efecte estadísticament significatiu? Proves per determinar l’ajust de les dades a una característiques teòriques o d’altres entorns en medicina. 

Descripció bàsica de les proves estadístiques més emprades en medicina:

Principals proves bivariables:

 • Relació entre variables qualitatives: taules de contingència, risc relatiu, Proves de chi quadrat, índex kappa com a mesura d’acord en medicina 
 • Relació entre dues variables quantitatives: correlació i regressió simple. Anàlisi gràfic amb variables mèdiques.
 • Relació entre una variable quantitativa i una qualitativa: comparació de mitjanes. Anàlisis gràfiques més utilitzades en medicina

Proves no paramètriques per mostres petites (malalties o síndromes poc freqüents) o amb distribucions no normals en medicina

Proves amb variables qualitatives analitzades amb models lineals en publicacions mèdiques:

 • Relació entre variables qualitatives.
 • Relació entre una variable quantitativa i una qualitativa: comparació de mitjanes.

Generalització a relacions amb més de dues variables:

 • Anàlisi de la variància: anàlisis de les interaccions entre factors qualitatius sobre variables de l’àmbit sanitari.
 • Anàlisi de regressió múltiple: interacció, confusió, mediació i predicció.
 • Anàlisi de regressió logística: anàlisis de les interaccions entre factors que afecten a resultats mèdics binaris (curació/no curació; recaiguda/no recaiguda...)
 • Inclusió del temps en els estudis 
 • Models de supervivència en medicina.
 • Sèries temporals en medicina.

Material recomanat pel seguiment: Bioestadística amigable (editorial Elsevier). (no inclòs)

 

 

 

Docents

Joan Aliaga Ugarte.

Pedagog i diplomat en Ciències Empresarials. Professor associat al Departament de Psicobiologia i Metodologia en Ciències de la Salut de la UAB.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te