Actualització i innovació

Espai Hèlios Pardell

Màster en disseny i anàlisi d'investigacions clíniques

12 edició

 Disseny AAIICC

Descripció

La importància de l’estadística i de la metodologia de recerca dins l’àmbit de la salut fan que cada cop hi hagi més professionals amb necessitats formatives en aquest camp. Per millorar el nivell científic d’aquests professionals cal dotar-los d’una formació sòlida sobre estadística i disseny de recerques. 

Aquest màster, impartit per l’IFMiL en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, ofereix a l’alumne coneixements sobre bioestadística i sobre diversos mètodes d’anàlisi específiques d’ús habitual en la recerca mèdica.

Amb aquesta formació l'alumne podrà abordar la lectura d'articles originals publicats en revistes científiques amb una actitud crítica, realitzar exercicis senzills d'exploració de dades mitjançant un programa estadístic i disposar d'una base imprescindible per abordar l'estudi de tècniques més complexes, com l'anàlisi multivariant i les proves de comparances de grup, entre d’altres.

El màster se centra també a estudiar els principis fonamentals del disseny d’investigacions clíniques i les tècniques d’anàlisi més freqüents. 

 

El procés d’inscripció contempla un pagament fraccionat del 50%. En cas de voler realitzar un únic pagament pel total de la matrícula, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic ifmil@comb.cat o al telèfon 93 567 88 88.

 

Acreditació: Crèdits Universitaris ECTS (European Credit Transfer System)

Dirigit a

Metges i professionals sanitaris (llicenciats i graduats universitaris) interessats en el disseny i l'anàlisi de recerques clíniques.

Objectius

 • Conèixer i saber utilitzar els conceptes bàsics de bioestadística aplicats a la recerca clínica.
 • Conèixer i saber utilitzar els mètodes d'anàlisis univariable i bivariante que són d'ús comú en la recerca clínica.
 • Entendre el concepte de modelització estadística i comprendre i saber utilitzar les tècniques multivariantes de modelització més sovint utilitzades en recerca clínica.
 • Entendre els principis fonamentals del disseny dels tipus més freqüents de recerques clíniques i conèixer les tècniques d'anàlisis més adequades en cada cas.
 • Possibilitar la lectura crítica d'articles i recerques clíniques originals publicats en revistes científiques.

Programa

MÒDUL 1. Estadística bàsica en investigació mèdica. 

Temari:

 • Dades, dades i més dades… Necessito informació!. 
 • Programes estadístics: Ordinador a les meves ordres!. 
 • Descripció de dades quantitatives: Quant val X?. Descripció de dades qualitatives: Es guareix o no es guareix?. 

MÒDUL 2. Comparació de distribucions. 

Requisits: Estar familiaritzat amb els conceptes elementals de bioestadística que es van presentar en el mòdul I “Estadística bàsica en investigació mèdica”.

Objectius: Afermar conceptes presentats en el curs anterior i aprofundir en el coneixement de les proves estadístiques, ampliant l'arsenal de proves per realitzar comparances de grups, una de les necessitats més freqüents en investigació biomèdica.

Temari:

 • Distribucions de probabilitat.
 • Anàlisi de dades qualitatives.
 • Anàlisi de dades normals.
 • Anàlisi de dades no normals.
 • Problemes d'anàlisi amb dades reals.
 • Solucions desenvolupades i comentades. 

 

MÒDUL 3. Modelització estadística. 

Requisits: Estar familiaritzat amb els conceptes elementals de bioestadística que es van presentar en el mòdul I “Estadística bàsica en investigació mèdica”.

Objectius: Introduir l'alumne en l'anàlisi multivariant i, particularment, en les tècniques de modelització estadística d'ús més freqüent, introduint finalment les nocions de model lineal general i de model lineal generalitzat.

Temari:

• Regressió lineal simple.

• Regressió lineal múltiple. Regressió logística.

• Anàlisi de supervivència. Problemes d'anàlisi amb dades reals.

• Solucions desenvolupades i comentades. 

 

MÒDUL 4. Disseny i anàlisi d'investigacions clíniques.

Requisits: Estar familiaritzat amb els conceptes elementals de bioestadística que es van presentar en el mòdul 1“Estadística bàsica en investigació mèdica” i les tècniques d'anàlisi presentades en els mòduls 2, 3.

Objectius: Presentar els principis fonamentals de disseny dels tipus més freqüents d'investigacions clíniques, així com les tècniques d'anàlisi més adequades en cada cas.

Temari:

 • Generalitats sobre el disseny i l'anàlisi d'investigacions clíniques:
 • Disseny/anàlisi d'assaigs clínics.
 • Disseny revisions sistemàtiques i metaanàlisi d'assaigs clínics.
 • Disseny/anàlisi d'estudis diagnòstics.
 • Disseny/anàlisi d'estudis de factors risc.
 • Disseny/anàlisi d'estudis de fiabilitat i validesa.
 • Disseny/anàlisi d'estudis.

 

Metodologia

El Màster consta de 4 mòduls teòrics que es cursen a distància en línia a través del Campus Virtual del Institut de Formació Mèdica i Lideratge del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) i la realització d'un Treball Final de Màster tutoritzat.

També es poden cursar únicament els mòduls 1, 2 i 3 del Màster a fi d'obtenir la titulació de diploma de competència.

Els mòduls es poden cursar de forma independent.

Avaluació

 • Superar les avaluacions (tests multiresposta) corresponents als 4 mòduls.
 • Superar satisfactòriament el Treball Final de Màster tutoritzat.

Docents

Carlos Ascaso.

Professor titular de Bioestadística. Departament de Fonaments Clínics. Universitat de Barcelona.

Albert Cobos.

Doctor en medicina. MSc Estadística Aplicada. Professor de Bioestadística. Departament de Fonaments clínics. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.

Josep Lluís Carrasco.

Doctor en Biometria i Estadística. Professor titular. Unitat de Bioestadística. Departament de Fonaments clínics. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.

Erik Cobo.

Departament d'Estadística i Investigació Operativa. Universitat Politècnica de Catalunya. Elsevier-Doyma.

Juan Ramón González.

Doctor en Estadística. Investigador. Centre d'Investigació en Epidemiologia Ambiental. Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Unitat de Bioestadística. Departament de Salut Pública.

Lluís Jover.

Professor de Bioestadística. Departament de Fonaments clínics. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.

Santiago Pérez-Hoyos.

Llicenciat en Matemàtiques especialitat Estadística. Doctor en Salut Comunitària. Unitat de Suport Metodològic a la Investigació Biomèdica. Servei de Medicina Preventiva i Salut Pública.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te