Actualització i innovació

Espai Hèlios Pardell

Estadística bàsica en recerca mèdica

Itinerari formatiu de màster

 Disseny AAIICC

Descripció

Aquesta acció formativa correspont al 1r any del Màster en disseny i anàlisi d'investigacions clíniques però es pot cursar de manera independent. La superació d'aquest curs atorga un document acreditatiu per part de la Universitat de Barcelona.

Per realitzar la formació completa del programa, acreditat amb 60 ECTS, s'ha d'inscriure en el següent enllaç Màster en disseny i anàlisi d'investigacions clíniques.

En cas d'ampliació de matrícula dins de l'itinerari del Màster, o per a qualsevol altra informació, contacta amb la secretària acadèmica de l'IFMiL.

 

METODOLOGIA DOCENT:

El material teòric de cada mòdul està format per unitats temàtiques que es publiquen setmanalment en el Campus Virtual del CoMB. L'alumne segueix individualment els continguts del curs i disposa d'un servei de consultes (tutories).

 

Acreditació: Crèdits Universitaris ECTS (European Credit Transfer System)

Dirigit a

Metges i professionals sanitaris, llicenciats o graduats, interessats en el disseny i l'anàlisi d'investigacions clíniques.

Objectius

  • Conèixer i saber utilitzar els conceptes bàsics de bioestadística aplicats a la investigació clínica.
  • Conèixer i saber utilitzar els mètodes d'anàlisi univariable i bivariant que són d'ús comú en la investigació clínica.
  • Entendre el concepte de modelització més freqüentment utilitzades en investigació clínica.

Programa

MÒDUL 1. ESTADÍSTICA BÀSICA EN INVESTIGACIÓ MÈDICA. 

OBJECTIUS: Familiaritzar l'alumne amb alguns conceptes bàsics de bioestadística i amb diversos mètodes d'anàlisis específiques d'ús habitual en la investigació mèdica, de manera que pugui abordar la lectura d'articles originals publicats en revistes científiques amb una actitud crítica, realitzar exercicis senzills d'exploració de dades mitjançant un programa estadístic i disposar d'una base elemental imprescindible per abordar ulteriorment l'estudi de tècniques més complexes. 

TEMARI: Dades, dades i més dades… Necessito informació!. Programes estadístics: Ordinador a les meves ordres!. Descripció de dades quantitatives: Quant val X?. Descripció de dades qualitatives: Es guareix o no es guareix?. 

 

MÒDUL 2. COMPARACIÓ DE DISTRIBUCIONS. 

REQUISITS: Estar familiaritzat amb els conceptes elementals de bioestadística que es van presentar en el mòdul I “Estadística bàsica en investigació mèdica”.

OBJECTIUS. Afermar conceptes presentats en el curs anterior i aprofundir en el coneixement de les proves estadístiques, ampliant l'arsenal de proves per realitzar comparances de grups, una de les necessitats més freqüents en investigació biomèdica.

TEMARI: Distribucions de probabilitat. Anàlisi de dades qualitatives. Anàlisi de dades normals. Anàlisi de dades no normals. Problemes d'anàlisi amb dades reals. Solucions desenvolupades i comentades. 

 

MÒDUL 3. MODELITZACIÓ ESTADÍSTICA. 

REQUISITS: Estar familiaritzat amb els conceptes elementals de bioestadística que es van presentar en el mòdul I “Estadística bàsica en investigació mèdica”.

OBJECTIUS: Introduir l'alumne en l'anàlisi multivariant i, particularment, en les tècniques de modelització estadística d'ús més freqüent, introduint finalment les nocions de model lineal general i de model lineal generalitzat.

TEMARI: Regressió lineal simple. Regressió lineal múltiple. Regressió logística. Anàlisi de supervivència. Problemes d'anàlisi amb dades reals. Solucions desenvolupades i comentades. 

Docents

Albert Cobos.

Doctor en medicina. MSc Estadística Aplicada. Professor de Bioestadística. Departament de Fonaments clínics. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.

Josep Lluís Carrasco.

Doctor en Biometria i Estadística. Professor titular. Unitat de Bioestadística. Departament de Fonaments clínics. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.

Albert Cobos.

Doctor en medicina. MSc Estadística Aplicada. Professor de Bioestadística. Departament de Fonaments clínics. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.

Lluís Jover.

Professor de Bioestadística. Departament de Fonaments clínics. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te