Màsters i postgraus

Màster en atenció inicial d'urgències

Universitat de Barcelona. 11 edició

Nova edició actualitzada

Descripció

Les urgències són aquelles situacions clíniques amb capacitat de provocar una alteració en l'estat de salut del pacient i fins i tot comprometre-li la vida. El seu pronòstic i la magnitud del seu efecte depenen, en gran manera, del temps d'evolució de la urgència i de les mesures dutes a terme durant l'atenció inicial.

És de gran importància aconseguir una metodologia en la valoració inicial del pacient que permeti escurçar el temps d'atenció i acceleri la realització de la primera actuació diagnòstica terapèutica.

Fora de l'àmbit hospitalari, aquesta atenció requereix unes habilitats i uns coneixements que permetin poder actuar ràpidament i alhora dur a terme una ràpida classificació de la gravetat de la situació per a oferir unes cures inicials de qualitat i si fa falta oferir un trasllat a un nivell assistencial hospitalari.

A partir d'aquesta necessitat formativa, l'Institut de Formació Mèdica i Lideratge ofereix aquest Màster dirigit a facultatius que volen especialitzar-se en la medicina i l'atenció d'aquells pacients que accedeixen als serveis d'urgències d'hospitals, centres d'atenció primària i CUAPs, però que també volen estar preparats per atendre situacions d'emergència extrahospitalàries, principalment traumàtiques, que requereixen una atenció immediata. 

L'atenció en les urgències i emergències sanitàries és una de les preocupacions tant dels professionals sanitaris com de la societat. L'augment de la demanda de coneixements mèdics per part de la població general i la cultura de la immediatesa en la qual estem immersos fan que l'atenció en les urgències tingui una rellevància especial.

METODOLOGIA DE TREBALL

Es tracta d'un màster semipresencial que consta d'una part online on es treballen els conceptes bàsics de l'atenció inicial d'urgències i d'una part presencial amb un enfocament totalment pràctic on es treballen els procediments.

A la part online, els alumnes treballaran un contingut autoformatiu que permet als alumnes formar-se al seu ritme i també realitzar diversos casos pràctics en línia que s'han preparat per a posar en pràctica els conceptes apresos.

A més, al final de cada mòdul, es realitzaran diversos webinars amb experts de referència en l'àmbit de les urgències. 

A la part presencial es realitzen 6 tallers pràctics sobre diversos temes, repartits en 3 caps de setmana de divendres tarda i dissabte matí i tarda.

Destaquen tallers com el de suport vital bàsic i avançat o el d'aproximació a les víctimes d'accident, un taller on podran conèixer com es treballa en una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM), una unitat de suport vital avançat. Destaquen també el taller de radiologia i el de electrocardiografia i arítmies. 

El màster, a més, compta amb 96 hores de pràctiques que els alumnes podran realitzar en el SEM, als centres d'atenció primària i als serveis d'urgències dels hospitals, coordinant amb ells els dies i horaris d'assistència.

Els alumnes estaran acompanyats sempre del tutor acadèmic i comptaran amb docents experts en les diferents matèries del màster. 

La formació finalitza amb el treball de final de màster, un projecte tutoritzat que l'alumne realitzarà a partir dels criteris marcats per la direcció docent.

 

INSCRIPCIÓ

El procés d’inscripció contempla un pagament fraccionat del 50%. En cas de voler realitzar un únic pagament pel total de la matrícula, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic ifmil@comb.cat o al telèfon 93 567 88 88.

 

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.

Acreditació: Crèdits Universitaris ECTS (European Credit Transfer System)

Dirigit a

Metges i metgesses interessats en adquirir els coneixements, les actituds i les habilitats necessàries per a desenvolupar la seva activitat en el camp de les urgències, en els primers nivells assistencials.

El màster està adreçat als professionals que vulguin especialitzar-se en la medicina i l'atenció d'aquells pacients que accedeixen als serveis d'urgències d'hospitals, centres d'atenció primària i CUAPs, però que també volen estar preparats per atendre situacions d'emergència extrahospitalàries que requereixen una atenció immediata, principalment traumàtiques. 

 

Objectius

GENERALS

Aquest Màster pretén establir i aprofundir en els conceptes i habilitats més elementals per al diagnòstic i el tractament del pacient en situacions d'urgència que requereixen una intervenció immediata a l'espera d'una assistència definitiva.

ESPECÍFICS

En finalitzar el Màster, l'alumne ha de ser capaç de:

 • Conèixer les grans síndromes i situacions d'urgència que es presenten en el nostre àmbit sanitari.
 • Familiaritzar-se amb els algorismes d'actuació dels principals motius de consulta i les guies de pràctica clínica enfront d'un pacient urgent amb un signe o símptoma guia determinat.
 • Saber realitzar una orientació diagnòstica inicial i una pauta de tractament als pacients afectes de patologies i malalties amb urgència vital.
 • Tenir criteris bàsics de sol·licitud i d'interpretació de proves complementàries.
 • Saber prendre decisions referents a la ubicació, requeriments d'observació i criteris d'adequació d'ingrés hospitalari o de seguiment domiciliari dels pacients.

Programa

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.

Mòdul 1. Urgències més rellevants per motiu de consulta:

 • Cefalea. Cas clínic.
 • Coma. Cas clínic.
 • Convulsions. Cas clínic.
 • Dispnea.
 • Dolor abdominal. Cas clínic.
 • Dolor toràcic. Cas clínic.
 • Febre. Cas clínic.
 • Fractures,luxacions i esquinços.
 • Hematúria i retenció aguda d'orina.
 • Hemoptisi. Cas clínic.
 • Lumbàlgia i cervicàlgia.
 • Odontàlgia.
 • Ull vermell.
 • Paràlisi facial perifèrica, epistaxi, otàlgia i sinusitis.
 • Pèrdua brusca de la visió.
 • Síncope. Cas clínic.
 • Urticària aguda.
 • Vertigen.
 • Diarrea. Cas clínic.

Mòdul 2. Urgències més rellevants per grans síndromes:

 • Arítmies
 • Artritis agudes
 • Ascites.
 • Catàstrofes i múltiples víctimes.
 • Còlic nefrític.
 • Vessament pleural.
 • Dolor oncològic.
 • Encefalopatia.
 • Urgències geriàtriques.
 • Hemorràgia digestiva alta.
 • Hemorràgia digestiva baixa.
 • Hipoglucèmia.
 • Icterícia.
 • Insuficiència cardíaca.
 • Insuficiència renal aguda, síndrome nefrótico.
 • Síndrome nefrítica.
 • Intoxicacions agudes. Cas clínic.
 • Isquemia arterial aguda perifèrica.
 • Urgències obstètriques i ginecològiques.
 • Medicina pal·liativa en urgències.
 • Urgències pediàtriques.
 • Politraumatisme.
 • Xoc. Cas clínic.
 • Síndrome meníngia.
 • Situacions d'abús i violència.
 • Tamponament pericardíac.
 • Traumatisme cranioencefàlic (TCE).
 • Trastorns hidroelectrolítics.
 • Trombosi venosa profunda (TEP).
 • Urgències hipertensives.
 • Ús indegut de l'alcohol.

Mòdul 3. Urgències més rellevants per malalties:

 • Asma.
 • Accident vascular cerebral (ACV).
 • Cetoacidosis.
 • Exacerbació aguda, malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC).
 • Infecció urinària.
 • Pneumònia comunitària.

Mòdul 4. Aspectes generals:

 • Aspectes medico-legals en medicina d'urgències.
 • Atenció urgent prehospitalària.
 • Comunicació.
 • Exploracions complementàries.
 • La medicina d'urgències.
 • Models organitzatius.
 • Prescripció farmacològica.
 • Triatge.

Tallers presencials (36h). Programats en 3 caps de setmana de divendres tarda i dissabte matí i tarda sobre les següents temàtiques:

Divendres 11 de març i dissabte 12 de març 2022:

 • Suport vital bàsic i desfribilador automàtic.
 • Ús i interpretació de la radiologia d'urgències.

Divendres 16 de setembre i dissabte 17 de setembre 2022:

 • Comunicació en urgències / Autocura del professional.
 • Aproximació a les víctimes d'accidents.

Divendres 18 de novembre i dissabte 19 de novembre 2022:

 • Electrocardiografía i arítmies.
 • Suport vital immediat.

Pràctiques presencials (96h). Possibilitat de realitzar les pràctiques en horari coordinat amb els centres:

 • Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
 • Centres d'urgències Atenció Primària.
 • Serveis d'Urgències en Hospitals

Treball final de màster. Per superar aquesta part, el TFM ha de seguir els criteris establerts per la direcció del màster.

CRONOGRAMA

Docents

Manel Cerdà.

Co-Director. President del Consell Català de Ressuscitació. Metge especialista en medicina intensiva.

Xavier Escalada.

Coordinador. Metge. Sistema d'Emergències Mèdiques.

Albert Salazar.

Co-Director. Gerent de l'Hospital Vall d'Hebrón. Metge especialista en medicina interna.

Pere Subirana.

Coordinador. Especialista en medicina familiar i comunitària. Hospital Universitari Vall d'Hebron. Director Executiu Consell Català de Ressuscitació.

Ignasi Bardés.

Metge especialista en medicina familiar i comunitària. Coordinador mèdic d'urgències. Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona

Julián Berrade.

Metge especialista en medicina intensiva. Metge adjunt. Servei de medicina intensiva. Hospital General de l'Hospitalet. L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Pedro Cabrero.

Metge. CUAP Manso. Barcelona.

Xavier Calvet.

Metge. Servei d'Aparell Digestiu. Hospital de Sabadell. Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí.

Pilar Camacho.

Doctora en Medicina. Especialitat en traumatologia i cirurgia ortopédica. Secció de traumatologia. Servei de cirurgia ortopédica i traumatologia. Hospital Clínic. Barcelona.

Xavier Escalada.

Coordinador. Metge. Sistema d'Emergències Mèdiques.

Miguel Ángel Galicia.

Metge especialista en medicina familiar i comunitària i especialista en medicina d'urgències i emergències. Hospital Clínic. Barcelona.

Lluïsa García.

Doctora en Medicina i Cirurgia.Consultora de Psiquiatria.Coordinadora.Programa de prevenció i tractament de les seqüeles psíquiques en dones víctimes d'una agressió sexual recent.Servei de psiquiatría

Emili Gené.

Metge especialista en medicina familiar i comunitària. Servei d'Urgències. Hospital de Sabadell. Corporcació Sanitària i Universitària Parc Taulí.

Elisenda Gómez-Angelats.

Doctora en Medicina. Especialista en medicina interna. Mèdic MEAU. Urgències Hospital Clínic. Barcelona.

Maria Luisa Imaz.

Metge especialista en psiquiatria. Programa de prevenció i tractament de les seqüeles psíquiques en dones víctima d'una agressió sexual recent. Servei de psiquiatria. Hospital Clínic.

Ferran Llopis.

Metge especialista en medicina interna. Metge adjunt. Servei d'urgències. Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona.

Núria López.

Metge especialista en medicina familiar i comunitària. Adjunta d'urgències. CUAP de Castelldefels. Castelldefels (Barcelona).

Abel Martínez.

Metge especialista en pediatria i les seves àrees específiques. Cap de la unitat d'urgències pediatrícas. Consorci Sanitari de Terrassa. Hospital de Terrassa. Terrassa (Barcelona).

Pilar Millán.

Metge especialista en ginecologia. Hospital de Terrassa. Terrassa (Barcelona).

Sònia Moreno.

Metge especialista en medicina familiar i comunitària. CAP Larrad. Barcelona. Servei d'Urgències. Hospital de Terrassa. Terrassa (Barcelona).

Maria José Moya.

Metge especialista en medicina familiar i comunitària. Metge adjunt. Servei d'Emergències Mèdiques. Hospital de Terrassa (Barcelona) i Hospital Universitaro de Bellvitge. Barcelona.

Assumpta Ricart.

Metge especialista en medicina intensiva. Adreça assistencial d'urgències. Hospital General de l'Hospitalet. L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Roger Antonio Sánchez.

Metge especialista en medicina familiar i comunitària. ABS. CAP de Premià de Mar (Barcelona).

Margarita Sotomayor.

Metge especialista en medicina familiar i comunitària. Metge adjunt. Servei d'urgències. Hospital General de l'Hospitalet. L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Pere Subirana.

Coordinador. Especialista en medicina familiar i comunitària. Hospital Universitari Vall d'Hebron. Director Executiu Consell Català de Ressuscitació.

Testimonis

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te