Actualització i innovació

Espai Hèlios Pardell

Postgrau en medicina i cirurgia làser

Itinerari formatiu de màster

Làser

Descripció

Aquesta acció formativa forma part del Màster en làser i fototeràpia en patologia dermatoestètica però es pot cursar de manera independent. La superació d'aquest programa atorga un Diploma de Postgrau expedit per la Univsersitat de Barcelona,on s'indicarà la superació dels 30 ECTS.

Per realitzar la formació completa del programa, acreditat amb 60 ECTS, s'ha d'inscriure en el següent link Màster en làser i fototeràpia en patologia dermatoestètica.

En cas d'ampliació de matrícula dins de l'itinerari del Màster, o per a qualsevol altra informació, contacta amb la secretària acadèmica de l'IFMiL.

METODOLOGIA DOCENT:

 • PART TEÒRICA. El material teòric està format per 28 unitats temàtiques que es publiquen setmanalment al Campus Virtual del IFMiL. L’alumne segueix individualment els continguts del curs i disposa d’un servei de consultes (tutories).
 • PRÀCTIQUES. Realització de (40h) de tallers amb diversos equips làser amb l’objectiu d’aprendre in situ les aplicacions del làser.
 • PROJECTE. Realització d'un projecte de recerca tutoritzat relacionat amb algun dels continguts teòrics o pràctics del postgrau.

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.

Acreditació: Crèdits Universitaris ECTS (European Credit Transfer System)

Dirigit a

Metges interessats en conèixer les bases teòriques i les principals aplicacions de les fonts de llum i làsers, amb finalitats diagnòstics i terapèutics, en les diferents especialitats mèdic-quirúrgiques.

Objectius

 • Aprofundir en les principals aplicacions del làser en les diverses especialitats medicoquirúrgiques.
 • Actualitzar les últimes tècniques per als facultatius que practiquen algun tipus de procediment làser.

Programa

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.

MÒDUL 1. BASES FÍSIQUES, TECNOLÒGIQUES I CLÍNIQUES DELS SISTEMES LÀSER.

 • Introducció a física de la llum, el làser i l'espectre electromagnètic.
 • Breu desenvolupament històric dels làsers i les seves aplicacions industrials i socials.
 • Física, estructura i enginyeria dels equips làser.
 • Classificació i tipus de làser segons el seu mitjà actiu.
 • Prototips de làsers d'ús mèdic i dispositius complementaris.
 • Paràmetres dosimètrics d'aplicació clínica.
 • Interacció del làser amb els teixits biològics (I).
 • Interacció del làser amb els teixits biològics (II).
 • Teràpia làser de baixa potència i principals aplicacions.

MÒDUL 2. APLICACIONS DEL LÀSER EN DERMATOESTÈTICA.

 • Principals aplicacions del làser en Dermatologia i Medicina Estètica.
 • Aspectes actuals en el tractament les lesions vasculars i pigmentades.
 • Aspectes actuals en depilació mèdica.
 • Aspectes actuals en rejoveniment facial.
 • Aspectes actuals en rejoveniment genital.

MÒDUL 3. APLICACIONS DEL LÀSER EN OFTALMOLOGIA.

 • Desenvolupament històric del làser oftalmològic i la seva aplicació sobre els teixits oculars.
 • Principals intervencions làser en oftalmologia: procediments.

MÒDUL 4. APLICACIONS DEL LÀSER EN ESPECIALITATS MÈDIC QUIRÚRGIQUES.

 • Aplicacions del làser en ORL.
 • Aplicacions del làser en Ginecologia.
 • Aplicacions del làser en Urologia.
 • Aplicacions del làser en Pneumologia.
 • Aplicacions del làser en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
 • Aplicacions del làser en Odontologia i Cirurgia Bucal.

MÒDUL 5. L'ÚS DEL LÀSER EN PRÀCTICA PROFESSIONAL: ASPECTES ASSISTENCIALS.

 • El làser medicoquirúrgic com a disciplina emergent: societats científiques i publicacions especialitzades.
 • Metodologia i comunicació de la investigació en làser medicoquirúrgic i noves tecnologies mèdiques.
 • Normes de seguretat en l'ús de sistemes lumínics i làsers: classificació europea dels làsers segons els riscos.
 • Aspectes ètics, deontològics i jurídics en la pràctica assistencial.
 • Gestió efectiva sobre els recursos humans i materials dels consultoris privats amb tecnologia làser.
 • Promoció i màrqueting dels procediments làser electius en la medicina privada

PART TEÒRICA. El material teòric està format per 28 unitats temàtiques que es publiquen al Campus Virtual del IFMiL. L’alumne segueix individualment els continguts del curs i disposa d’un servei de consultes (tutories).

PRÀCTIQUES. Realització de (40h) de tallers amb diversos equips làser amb l’objectiu d’aprendre in situ les aplicacions del làser.

PROJECTE. Realització d'un projecte de recerca tutoritzat relacionat amb algun dels continguts teòrics o pràctics del postgrau.

Docents

Pedro Martínez-Carpio.

Doctor en Medicina i Cirurgia. Investigador clínic. Desenvolupament i comunicació de la recerca mèdica. Director d'IMC-Investiláser S.L.Sabadell (Barcelona). Coordinador Científic i de Projectes.

Mariano Vélez.

Llicenciat Medicina Cirurgia, Farmàcia i Biologia. Servei de Dermatologia.Hospital del Mar.director mèdic. Centre Mèdic Ronefor.Barcelona.Vocal Científic de la SELMQ. Assessor de Pràctiques Clíniques.

Elena Bonafonte Márquez

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Especialista MIR en Oftalmologia. Experta en làsers oftalmològics. Centre d'Oftalmologia Bonafonte.

Sergio Bonafonte Royo

Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Oftalmologia. Director. Centre d'Oftalmologia Bonafonte. Barcelona

Daniel A. Brualla Palazón

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialista en Dermatologia. Servei de Dermatologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Centre Lasermèdic. Clínica Tres Torres. Barcelona.

Elío Díez-Feijóo Varela.

Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista MIR en Oftalmologia. Expert en làsers oftalmològics. Centre d'Oftalmologia Bonafonte.

Antoni J. España

Doctor en Medicina i Cirurgia. Doctor en Odontologia. Professor associat. Facultat d'Odontologia. Universitat de Barcelona.

Pedro Martínez Carpio

Doctor en Medicina i Cirurgia. Investigador clínic. Desenvolupament i comunicació de la recerca en Medicina Estètica. Dir. d'IMC-Investiláser S.L. Sabadell. Coordinador Científic i de Projectes.

Judit Padrós Porta

Especialista en Gestió Sanitària. Directora en Padrós Consulting. Directora executiva. IMC-Investiláser. Sabadell. Barcelona.

Antonio Pardo Evangelista

Doctor en Biologia. Especialista en Fotobiología i Instrumentació Làser.

Montserrat Planas.

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Director mèdic. Unitat de Làser. Skin Science. Clínica Planas. Barcelona.

Mariano Vélez.

Llicenciat Medicina Cirurgia, Farmàcia i Biologia. Servei de Dermatologia.Hospital del Mar.director mèdic. Centre Mèdic Ronefor.Barcelona.Vocal Científic de la SELMQ. Assessor de Pràctiques Clíniques.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te