Avís legal

L'ús d'aquesta pàgina web està subjecte a les següents condicions d'ús. Li preguem que les llegeixi atentament. L'accés i/o ús del web comporta que ha llegit i accepta plenament les presents condicions d'ús.

Dades identificatives i serveis oferts

En compliment del deure d'informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'assenyalen les següents dades de l’empresa prestadora dels serveis formatius que s’ofereixen en aquest lloc web:

MEDINERVA SOCIETAT LIMITADA UNIPERSONAL (en endavant “MEDINERVA”), amb domicili a Barcelona, Passeig Bonanova 47, CP 08017, NIF núm. B 61106647, TELEFON 935678888, EMAIL DE CONTACTE ifmil@comb.cat, té una activitat que consisteix en la formació i l’ensenyament en un sentit ampli, tant presencial com a distància o online, i en tasques de disseny, suport, execució i comercialització de cursos en qualsevol format, inclosos serveis addicionals tecnològics i complementaris relacionats. MEDINERVA es troba inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 41200, foli 45, full número B153441).

La informació i els serveis que presta MEDINERVA són accessibles des del web https://www.ifmil.com des d'on l’usuari podrà, telemàticament, consultar l’oferta formativa de cursos i màsters adreçats a metges i metgesses, a altres professionals sanitaris i a altres col·lectius, demanar informació sobre l’oferta formativa de MEDINERVA, formalitzar i abonar la matrícula a determinats cursos, així com exercir els seus drets en relació a la protecció de dades personals i realitzar altres gestions que puguin ser del seu interès.

Termes i condicions d´ús

Les presents condicions d'ús regulen l'accés i la utilització de la pàgina web, incloent-hi els continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris. No obstant això, l'accés i la utilització de certs continguts i/o serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions específiques.

En el següent enllaç trobarà les condicions generals de contractació de les accions formatives que ofereix MEDINERVA.

L'empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions d'ús d'aquesta pàgina web. En tot cas, es recomana a l'usuari que consulti periòdicament les presents condicions d'ús d'aquesta web, ja que poden ser modificades.

Obligacions de l'usuari

L'usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions que estableix aquest avís legal. De forma expressa, l'usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de l'incompliment de les normes. L'usuari s'obliga, en aquells casos que se li sol·liciten dades o informació, a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altre persona. L'usuari accepta que l'ús del lloc web es farà amb fins estrictament personals, privats i particulars. L'usuari no podrà utilitzar el portal per a activitats contràries a la llei, a la moral i l’ordre públic així com per a finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers. Així mateix, queda prohibida la difusió, emmagatzematge i/o gestió de dades o continguts que infringeixin drets de tercers o qualssevol normatives reguladores de drets de propietat intel·lectual o industrial.

Tanmateix, l'usuari no podrà utilitzar aquest lloc web per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions. L’usuari es s'obliga a indemnitzar i a mantenir indemne al web per qualsevol dany, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització a la que hagi de fer front al portal derivats de l'incompliment per l'usuari de les obligacions aquí contemplades.

Dret de desistiment

En cas de contractació d’alguna de les accions formatives que s’ofereixen en el present lloc web, contractació que es subjectarà en tots els casos a les condicions generals de contractació que l’usuari pot consultar al següent enllaç i en el seu cas a les condicions específiques corresponents, i en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció dels consumidors i usuaris, s’informa que l’alumne que hagi formalitzat l’oportuna matrícula a través del present lloc web disposa, d'un dret de desistiment, sense necessitat de justificació i sense penalització de cap tipus, que podrà exercir dins els 14 dies naturals comptats des del dia en que, complimentat el formulari d’inscripció, efectuï el pagament total o parcial de l’acció formativa.

L’alumne ha de comunicar per escrit mitjançant correu electrònic a ifmil@comb.cat la seva decisió de desistir de la contractació de l’acció formativa dins el període de desistiment establert.

Excepcions al dret de desistiment

L’alumne coneix i accepta expressament que no serà aplicable el dret a desistiment en els supòsits següents:
  1. En el cas que l’acció formativa hagi començat abans de finalitzar el termini de catorze dies naturals, NO existeix el dret a desistir.
  2. En el cas de les accions formatives que consisteixen en continguts digitals prestats mitjançant suports electrònics, l'inici de la prestació dels serveis de formació comporta la pèrdua del dret de desistiment. En aquests casos la prestació del servei de formació contractat començarà tan aviat l’alumne rebi de MEDINERVA un correu electrònic indicant-li les claus d'usuari i contrasenya per a l'accés a la plataforma electrònica en què es troben allotjats els continguts digitals del seu curs o màster.
  3. Una vegada que l’acció formativa hagi estat completament executada.

Així mateix no serà aplicable el dret de desistiment en la resta de supòsits contemplats en la normativa sobre consum que siguin aplicables (en especial aquells continguts en el RDL 1/2007, de 16 de novembre).

Conseqüències del desistiment

MEDINERVA reemborsarà a l’alumne els imports abonats per la contractació de l’acció formativa, -cas d’exercici del dret de desistiment en les condicions i terminis abans esmentats-, a través del mateix mitjà de pagament i en el període legalment establert.

Protecció de dades

MEDINERVA SLU és la responsable del tractament de les dades personals dels Usuaris/ Alumnes que s’inscriuen a les accions formatives i les tracta de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre i resta de normativa aplicable en la matèria.

En facilitar les seves dades personals, l'Usuari/Alumne autoritza expressament el seu tractament per part de MEDINERVA amb la finalitat de prestar-li els serveis formatius contractats a través del Campus Virtual, gestionar i mantenir la relació contractual, assistir a l'alumne durant el procés formatiu, emetre i/o tramitar els diplomes/certificats corresponents a l’acció formativa realitzada, i informar-lo sobre ofertes formatives que, d'acord amb les seves necessitats, puguin ser del seu interès.

MEDINERVA tracta legítimament les dades personals facilitades en tant que disposa del consentiment de l’Usuari/Alumne i, en tot cas, en base a la relació contractual que s’estableixi.

Les dades de caràcter personal que són objecte de tractament són: dades identificatives i de contacte, acadèmiques i professionals dels Alumnes/Usuaris, dades bancàries, si escau. Les dades personals facilitades per l'Alumne han de ser veraces i correspon a l'Alumne mantenir-les actualitzades. Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions, l’Usuari/Alumne garanteix que les dades personals i informacions facilitades son pròpies. En cas contrari, garanteix que disposa del consentiment exprés dels seus titulars per a facilitar-les a MEDINERVA. Al seu torn, MEDINERVA manifesta que les dades recollides són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit, les finalitats i serveis contractats.

Les finalitats del tractament son les següents: a) Enviament d'avisos com poden ser comunicacions sobre els serveis contractats, canvis en els termes, condicions i polítiques de MEDINERVA, b) Remissió de comunicacions/informacions relacionades amb nous cursos i novetats per email, fax, SMS, comunitats socials o per qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions, c) Tramitar sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'Usuari/Alumne a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició, d) Realitzar estudis estadístics de caràcter anònim i e) Remetre el butlletí de notícies IFMiL i del CoMB.

Les dades personals facilitades seran comunicades necessàriament als proveïdors de serveis de formació i docents així com els proveïdors tecnològics amb els que MEDINERVA col·labori en cada moment i que intervinguin i/o imparteixin la formació contractada, sigui presencial o online.

Les dades es conservaran fins a la finalització de l’acció formativa contractada i, en tot cas, fins haver-se completat les gestions que se’n derivin de la mateixa, -econòmiques, enquestes de satisfacció i altres-, i, en qualsevol cas durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment, procedint-se al seu bloqueig quan hagin deixat de ser pertinents per al compliment de la finalitat per a la qual van ser recollides.

L’Usuari/Alumne podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, cancel·lació, limitació i oposició al tractament de les seves dades davant del Responsable del tractament:

MEDINERVA SLU, CIF B 61106647, per correu postal, Passeig Bonanova 47, 08017 (Barcelona) o per email a dadespersonals.medinerva@med.es. Pot, també, presentar reclamació davant l’autoritat de control competent.

En relació exclusivament a les accions formatives promogudes pel Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), en el marc de les seves funcions legals i estatutàries, i adreçades als seus col·legiats, aquesta Corporació també ostenta la condició de responsable de tractament de les dades dels Usuaris/Alumnes inscrits al Col·legi, sent ambdues entitats, -MEDINERVA SLU i el CoMB- corresponsables de tractament de les dades personals dels alumnes col·legiats, de conformitat amb allò disposat en l’article 26 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), i l’article 29 de la Llei Orgànica 3/2018. En aquest supòsit, l’Usuari/Alumne col·legiat consent expressament el tractament de les seves dades també per part del CoMB, i es dona per informat sobre la tipologia de dades tractades, finalitats del tractament, comunicacions de dades i període de conservació; extrems consignats en els paràgrafs precedents. En relació a les accions formatives del CoMB, l’Usuari/Alumne podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, cancel·lació, limitació i oposició al tractament davant qualsevol dels dos corresponsables, això és davant MEDINERVA SLU o bé davant el CoMB amb CIF Q-0866001 A, per correu postal, Passeig Bonanova 47, 08017 Barcelona o per email a dadespersonals@comb.cat. Se l’informa que el CoMB disposa d’un Delegat de Protecció de Dades, dpo@comb.cat i que pot en el seu cas presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.

MEDINERVA informa a l'Usuari/Alumne que ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives establertes en la normativa vigent, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats.. També pot presentar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Propiedad intel.lectual i industrial

El contingut d'aquesta pàgina web, en qualsevol dels seus formats (text, imatge, fitxers, etc.), estructura, disseny i forma de presentació, així com els programes d'ordinador utilitzats per la seva creació i posterior funcionament, són objecte de llicència o de drets de propietat intel·lectual dels quals és titular o n’ostenta un dret d’ús MEDINERVA. En virtut del que disposa la normativa vigent de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de la empresa.

Responsabilitat

El portal no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant d'aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat del servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. En aquests casos, el portal farà els seus millors esforços per avisar amb antelació a la interrupció.

Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d'informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al lloc web.

Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats en el lloc però fabricats o facilitats per un tercer. El portal podrà, a la seva única discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l'accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents normes. El portal exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin deure a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l'Empresa. Tota la responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor, col·laborador o un altre.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre l'empresa i Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te