Inscripció

Dades personals


Dades acadèmiques i col·legials


Altres dades

*Camp opcional que només cal emplenar si en disposes d’un

Dades de facturacióCurs

  • Redacció comprensible i eficaç d'informes mèdics
  • Preu general 94 €
  • Total 94 €